انواع علائم راه در روسیه

انواع علائم راه در روسیه

تابلوها و تابلوهای راه 1. علائم هشدار دهنده

تابلوها و تابلوهای راه 2. علائم اولویت

تابلوها و تابلوهای راه 3. علائم منع كننده

تابلوها و تابلوهای راه 4. علائم اجباری

انواع علائم راه در روسیه 5. نشانه های مقررات خاص

تابلوها و تابلوهای راه 6. اطلاعات و علائم اطلاعاتی

تابلوها و تابلوهای راه 7. علائم خدمات

تابلوها و تابلوهای راه 8. پلاک های علائم راه

علائم افقی و عمودی

مقررات اساسی برای پذیرش وسیله نقلیه در کار

لیست اشکالاتی که عملکرد وسیله نقلیه در آنها ممنوع است

×