ابعاد و وزن خودرو

ابعاد و وزن خودرو برای هر مدل و مدل وسیله نقلیه.

 • ابعاد و وزن خودرو

  ابعاد و وزن Aurus Kommendant

  ابعاد بدنه یکی از پارامترهای مهم در انتخاب خودرو است. هرچه ماشین بزرگتر باشد، رانندگی در یک شهر مدرن دشوارتر، اما در عین حال ایمن تر است. ابعاد کلی Aurus Komendant با سه مقدار طول بدن، عرض بدن و ارتفاع بدن تعیین می شود. به عنوان یک قاعده، طول از برجسته ترین نقطه سپر جلو تا دورترین نقطه سپر عقب اندازه گیری می شود. عرض بدن در وسیع ترین نقطه اندازه گیری می شود: به عنوان یک قاعده، اینها یا قوس چرخ یا ستون های مرکزی بدن هستند. اما با ارتفاع، همه چیز به این سادگی نیست: از زمین تا سقف ماشین اندازه گیری می شود. ارتفاع ریل ها شامل ارتفاع کل بدنه نمی شود. ابعاد کلی Aurus Komendant 5380 x 2004 x 1820 میلی متر و وزن 3235 کیلوگرم.

 • ابعاد و وزن خودرو

  ابعاد و وزن چانگان CS55 Plus

  ابعاد بدنه یکی از پارامترهای مهم در انتخاب خودرو است. هرچه ماشین بزرگتر باشد، رانندگی در یک شهر مدرن دشوارتر، اما در عین حال ایمن تر است. ابعاد کلی چانگان CS55 پلاس با سه بعد طول بدنه، عرض بدنه و ارتفاع بدنه مشخص می شود. به عنوان یک قاعده، طول از برجسته ترین نقطه سپر جلو تا دورترین نقطه سپر عقب اندازه گیری می شود. عرض بدن در وسیع ترین نقطه اندازه گیری می شود: به عنوان یک قاعده، اینها یا قوس چرخ یا ستون های مرکزی بدن هستند. اما با ارتفاع، همه چیز به این سادگی نیست: از زمین تا سقف ماشین اندازه گیری می شود. ارتفاع ریل ها شامل ارتفاع کل بدنه نمی شود. ابعاد کلی چانگان CS55 پلاس 4515 x 1895 x 1680 میلی متر است و وزن…

 • ابعاد و وزن خودرو

  ابعاد و وزن ولوو 850

  ابعاد بدنه یکی از پارامترهای مهم در انتخاب خودرو است. هرچه ماشین بزرگتر باشد، رانندگی در یک شهر مدرن دشوارتر، اما در عین حال ایمن تر است. ابعاد کلی ولوو 850 با سه بعد طول بدنه، عرض بدنه و ارتفاع بدنه تعیین می شود. به عنوان یک قاعده، طول از برجسته ترین نقطه سپر جلو تا دورترین نقطه سپر عقب اندازه گیری می شود. عرض بدن در وسیع ترین نقطه اندازه گیری می شود: به عنوان یک قاعده، اینها یا قوس چرخ یا ستون های مرکزی بدن هستند. اما با ارتفاع، همه چیز به این سادگی نیست: از زمین تا سقف ماشین اندازه گیری می شود. ارتفاع ریل ها شامل ارتفاع کل بدنه نمی شود. ابعاد Volvo 850 از 4661 x 1760 x 1415 تا 4709 x 1760 …

 • ابعاد و وزن خودرو

  ابعاد و وزن ولوو 480

  ابعاد بدنه یکی از پارامترهای مهم در انتخاب خودرو است. هرچه ماشین بزرگتر باشد، رانندگی در یک شهر مدرن دشوارتر، اما در عین حال ایمن تر است. ابعاد کلی ولوو 480 با سه بعد طول بدنه، عرض بدنه و ارتفاع بدنه تعیین می شود. به عنوان یک قاعده، طول از برجسته ترین نقطه سپر جلو تا دورترین نقطه سپر عقب اندازه گیری می شود. عرض بدن در وسیع ترین نقطه اندازه گیری می شود: به عنوان یک قاعده، اینها یا قوس چرخ یا ستون های مرکزی بدن هستند. اما با ارتفاع، همه چیز به این سادگی نیست: از زمین تا سقف ماشین اندازه گیری می شود. ارتفاع ریل ها شامل ارتفاع کل بدنه نمی شود. ابعاد Volvo 480 4258 x 1710 x 1318 میلی متر و وزن از 1010 …

 • ابعاد و وزن خودرو

  ابعاد و وزن ولوو 345

  ابعاد بدنه یکی از پارامترهای مهم در انتخاب خودرو است. هرچه ماشین بزرگتر باشد، رانندگی در یک شهر مدرن دشوارتر، اما در عین حال ایمن تر است. ابعاد کلی ولوو 345 با سه مقدار طول بدنه، عرض بدنه و ارتفاع بدنه تعیین می شود. به عنوان یک قاعده، طول از برجسته ترین نقطه سپر جلو تا دورترین نقطه سپر عقب اندازه گیری می شود. عرض بدن در وسیع ترین نقطه اندازه گیری می شود: به عنوان یک قاعده، اینها یا قوس چرخ یا ستون های مرکزی بدن هستند. اما با ارتفاع، همه چیز به این سادگی نیست: از زمین تا سقف ماشین اندازه گیری می شود. ارتفاع ریل ها شامل ارتفاع کل بدنه نمی شود. ابعاد کلی ولوو 345 4300 در 1660 در 1392 میلی متر و وزن آن 1000 کیلوگرم است.

 • ابعاد و وزن خودرو

  ابعاد و وزن ولوو 343

  ابعاد بدنه یکی از پارامترهای مهم در انتخاب خودرو است. هرچه ماشین بزرگتر باشد، رانندگی در یک شهر مدرن دشوارتر، اما در عین حال ایمن تر است. ابعاد کلی ولوو 343 با سه مقدار طول بدنه، عرض بدنه و ارتفاع بدنه تعیین می شود. به عنوان یک قاعده، طول از برجسته ترین نقطه سپر جلو تا دورترین نقطه سپر عقب اندازه گیری می شود. عرض بدن در وسیع ترین نقطه اندازه گیری می شود: به عنوان یک قاعده، اینها یا قوس چرخ یا ستون های مرکزی بدن هستند. اما با ارتفاع، همه چیز به این سادگی نیست: از زمین تا سقف ماشین اندازه گیری می شود. ارتفاع ریل ها شامل ارتفاع کل بدنه نمی شود. ابعاد کلی ولوو 343 4205 در 1660 در 1392 میلی متر و وزن آن 990 کیلوگرم است.

 • ابعاد و وزن خودرو

  ابعاد و وزن ولوو 340

  ابعاد بدنه یکی از پارامترهای مهم در انتخاب خودرو است. هرچه ماشین بزرگتر باشد، رانندگی در یک شهر مدرن دشوارتر، اما در عین حال ایمن تر است. ابعاد کلی ولوو 340 با سه بعد طول بدنه، عرض بدنه و ارتفاع بدنه تعیین می شود. به عنوان یک قاعده، طول از برجسته ترین نقطه سپر جلو تا دورترین نقطه سپر عقب اندازه گیری می شود. عرض بدن در وسیع ترین نقطه اندازه گیری می شود: به عنوان یک قاعده، اینها یا قوس چرخ یا ستون های مرکزی بدن هستند. اما با ارتفاع، همه چیز به این سادگی نیست: از زمین تا سقف ماشین اندازه گیری می شود. ارتفاع ریل ها شامل ارتفاع کل بدنه نمی شود. ابعاد Volvo 340 از 4300 x 1660 x 1392 تا 4435 x 1660 …

 • ابعاد و وزن خودرو

  ابعاد و وزن پورشه 356

  ابعاد بدنه یکی از پارامترهای مهم در انتخاب خودرو است. هرچه ماشین بزرگتر باشد، رانندگی در یک شهر مدرن دشوارتر، اما در عین حال ایمن تر است. ابعاد کلی پورشه 356 با سه مقدار طول بدنه، عرض بدنه و ارتفاع بدنه تعیین می شود. به عنوان یک قاعده، طول از برجسته ترین نقطه سپر جلو تا دورترین نقطه سپر عقب اندازه گیری می شود. عرض بدن در وسیع ترین نقطه اندازه گیری می شود: به عنوان یک قاعده، اینها یا قوس چرخ یا ستون های مرکزی بدن هستند. اما با ارتفاع، همه چیز به این سادگی نیست: از زمین تا سقف ماشین اندازه گیری می شود. ارتفاع ریل ها شامل ارتفاع کل بدنه نمی شود. ابعاد پورشه 356 از 3870 x 1655 x 1300 تا 4010 x 1670 …

 • ابعاد و وزن خودرو

  ابعاد و وزن SUV مرسدس EQS

  ابعاد بدنه یکی از پارامترهای مهم در انتخاب خودرو است. هرچه ماشین بزرگتر باشد، رانندگی در یک شهر مدرن دشوارتر، اما در عین حال ایمن تر است. ابعاد کلی مرسدس EQS SUV با سه مقدار طول بدنه، عرض بدنه و ارتفاع بدنه تعیین می شود. به عنوان یک قاعده، طول از برجسته ترین نقطه سپر جلو تا دورترین نقطه سپر عقب اندازه گیری می شود. عرض بدن در وسیع ترین نقطه اندازه گیری می شود: به عنوان یک قاعده، اینها یا قوس چرخ یا ستون های مرکزی بدن هستند. اما با ارتفاع، همه چیز به این سادگی نیست: از زمین تا سقف ماشین اندازه گیری می شود. ارتفاع ریل ها شامل ارتفاع کل بدنه نمی شود. ابعاد کلی مرسدس بنز EQS SUV 5125 x 1959 x 1718 میلی متر است و وزن…

 • ابعاد و وزن خودرو

  ابعاد و وزن مرسدس EQB

  ابعاد بدنه یکی از پارامترهای مهم در انتخاب خودرو است. هرچه ماشین بزرگتر باشد، رانندگی در یک شهر مدرن دشوارتر، اما در عین حال ایمن تر است. ابعاد کلی مرسدس EQB با سه مقدار طول بدنه، عرض بدنه و ارتفاع بدنه تعیین می شود. به عنوان یک قاعده، طول از برجسته ترین نقطه سپر جلو تا دورترین نقطه سپر عقب اندازه گیری می شود. عرض بدن در وسیع ترین نقطه اندازه گیری می شود: به عنوان یک قاعده، اینها یا قوس چرخ یا ستون های مرکزی بدن هستند. اما با ارتفاع، همه چیز به این سادگی نیست: از زمین تا سقف ماشین اندازه گیری می شود. ارتفاع ریل ها شامل ارتفاع کل بدنه نمی شود. ابعاد کلی مرسدس بنز EQB 4684 x ​​1834 x 1667 میلی متر و وزن آن از 2110…

 • ابعاد و وزن خودرو

  ابعاد و وزن کیا K7

  ابعاد بدنه یکی از پارامترهای مهم در انتخاب خودرو است. هرچه ماشین بزرگتر باشد، رانندگی در یک شهر مدرن دشوارتر، اما در عین حال ایمن تر است. ابعاد کلی کیا K7 با سه مقدار طول بدنه، عرض بدنه و ارتفاع بدنه تعیین می شود. به عنوان یک قاعده، طول از برجسته ترین نقطه سپر جلو تا دورترین نقطه سپر عقب اندازه گیری می شود. عرض بدن در وسیع ترین نقطه اندازه گیری می شود: به عنوان یک قاعده، اینها یا قوس چرخ یا ستون های مرکزی بدن هستند. اما با ارتفاع، همه چیز به این سادگی نیست: از زمین تا سقف ماشین اندازه گیری می شود. ارتفاع ریل ها شامل ارتفاع کل بدنه نمی شود. ابعاد کیا K7 از 4965 x 1850 x 1475 تا 4995 x 1870 …

 • ابعاد و وزن خودرو

  ابعاد و وزن جیپ واگنر

  ابعاد بدنه یکی از پارامترهای مهم در انتخاب خودرو است. هرچه ماشین بزرگتر باشد، رانندگی در یک شهر مدرن دشوارتر، اما در عین حال ایمن تر است. ابعاد کلی جیپ واگنر با سه مقدار طول بدنه، عرض بدنه و ارتفاع بدنه تعیین می شود. به عنوان یک قاعده، طول از برجسته ترین نقطه سپر جلو تا دورترین نقطه سپر عقب اندازه گیری می شود. عرض بدن در وسیع ترین نقطه اندازه گیری می شود: به عنوان یک قاعده، اینها یا قوس چرخ یا ستون های مرکزی بدن هستند. اما با ارتفاع، همه چیز به این سادگی نیست: از زمین تا سقف ماشین اندازه گیری می شود. ارتفاع ریل ها در ارتفاع کلی بدنه لحاظ نمی شود. ابعاد کلی جیپ واگنیر 5453 در 2123 در 1920 میلی متر و وزن آن 2220 کیلوگرم است.

 • ابعاد و وزن خودرو

  ابعاد و وزن جیپ گرند واگنر

  ابعاد بدنه یکی از پارامترهای مهم در انتخاب خودرو است. هرچه ماشین بزرگتر باشد، رانندگی در یک شهر مدرن دشوارتر، اما در عین حال ایمن تر است. ابعاد کلی جیپ گرند واگنیر با سه بعد طول بدنه، عرض بدنه و ارتفاع بدنه تعیین می شود. به عنوان یک قاعده، طول از برجسته ترین نقطه سپر جلو تا دورترین نقطه سپر عقب اندازه گیری می شود. عرض بدن در وسیع ترین نقطه اندازه گیری می شود: به عنوان یک قاعده، اینها یا قوس چرخ یا ستون های مرکزی بدن هستند. اما با ارتفاع، همه چیز به این سادگی نیست: از زمین تا سقف ماشین اندازه گیری می شود. ارتفاع ریل ها در ارتفاع کلی بدنه لحاظ نمی شود. ابعاد کلی جیپ گرند واگنیر 5453 x 2123 x 1920 میلی متر است و وزن…

 • ابعاد و وزن خودرو

  ابعاد و وزن شورلت گرو

  ابعاد بدنه یکی از پارامترهای مهم در انتخاب خودرو است. هرچه ماشین بزرگتر باشد، رانندگی در یک شهر مدرن دشوارتر، اما در عین حال ایمن تر است. ابعاد کلی شورلت گروو با سه مقدار طول بدنه، عرض بدنه و ارتفاع بدنه تعیین می شود. به عنوان یک قاعده، طول از برجسته ترین نقطه سپر جلو تا دورترین نقطه سپر عقب اندازه گیری می شود. عرض بدن در وسیع ترین نقطه اندازه گیری می شود: به عنوان یک قاعده، اینها یا قوس چرخ یا ستون های مرکزی بدن هستند. اما با ارتفاع، همه چیز به این سادگی نیست: از زمین تا سقف ماشین اندازه گیری می شود. ارتفاع ریل ها در ارتفاع کلی بدنه لحاظ نمی شود. ابعاد شورلت شیار 4220 × 1740 × 1615 میلی متر و وزن 1220 کیلوگرم. …

 • ابعاد و وزن خودرو

  ابعاد و وزن بنتلی توربو R

  ابعاد بدنه یکی از پارامترهای مهم در انتخاب خودرو است. هرچه ماشین بزرگتر باشد، رانندگی در یک شهر مدرن دشوارتر، اما در عین حال ایمن تر است. ابعاد کلی بنتلی توربو R با سه مقدار طول بدنه، عرض بدنه و ارتفاع بدنه تعیین می شود. به عنوان یک قاعده، طول از برجسته ترین نقطه سپر جلو تا دورترین نقطه سپر عقب اندازه گیری می شود. عرض بدن در وسیع ترین نقطه اندازه گیری می شود: به عنوان یک قاعده، اینها یا قوس چرخ یا ستون های مرکزی بدن هستند. اما با ارتفاع، همه چیز به این سادگی نیست: از زمین تا سقف ماشین اندازه گیری می شود. ارتفاع ریل ها در ارتفاع کلی بدنه لحاظ نمی شود. ابعاد Bentley Turbo R از 5268 x 1887 x 1480 تا 5395 …

 • ابعاد و وزن خودرو

  بنتلی هشت ابعاد و وزن

  ابعاد بدنه یکی از پارامترهای مهم در انتخاب خودرو است. هرچه ماشین بزرگتر باشد، رانندگی در یک شهر مدرن دشوارتر، اما در عین حال ایمن تر است. ابعاد کلی Bentley Eight با سه مقدار تعیین می شود: طول بدن، عرض بدنه و ارتفاع بدن. به عنوان یک قاعده، طول از برجسته ترین نقطه سپر جلو تا دورترین نقطه سپر عقب اندازه گیری می شود. عرض بدن در وسیع ترین نقطه اندازه گیری می شود: به عنوان یک قاعده، اینها یا قوس چرخ یا ستون های مرکزی بدن هستند. اما با ارتفاع، همه چیز به این سادگی نیست: از زمین تا سقف ماشین اندازه گیری می شود. ارتفاع ریل ها در ارتفاع کلی بدنه لحاظ نمی شود. ابعاد Bentley Eight 5268 x 1887 x 1486 میلی متر و وزن از 2285 …

×